info@msue.edu.mn +11-311547, 7777-5115 (1041,1034,1036)

Мэдээ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ гэдэг нь чанарын урьдчилан тогтоосон шалгуур, үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа буюу давуулан биелүүлж буй боловсролын байгууллага, эсвэл түүний тодорхой салбарын үйл ажиллагааг эрх бүхий хөндлөнгийн этгээд магадлан шалгаж, хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа юм.

Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа нь боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэл, боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл, шинээр нээх сургалтын хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэл гэсэн үндсэн 3 хэлбэрээр явагдана.

Байгууллагын магадлан итгэмжлэл нь тухайн боловсролын байгууллага Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс тогтоосон шалгуур, шаардлага/стандарт/-ыг хангаж буй эсэхэд эрх бүхий хөндлөнгийн этгээд хараат бус үнэлгээ хийж, чанарыг баталгаажуулж, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа юм.

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл нь тухайн боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс тогтоосон шалгуур, шаардлага/стандарт/-ыг хангаж буй эсэхэд эрх бүхий хөндлөнгийн этгээд хараат бус үнэлгээ хийж, чанарыг баталгаажуулж, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа юм.

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл нь тухайн боловсролын байгууллагын шинээр нээх сургалтын хөтөлбөр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс тогтоосон шалгуур, шаардлага/стандарт/-ыг хангаж буй эсэхэд эрх бүхий хөндлөнгийн этгээд хараат бус үнэлгээ хийж, чанарыг баталгаажуулж, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа юм.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

Нийгэмд:

  • Сургалтын байгууллага, хөтөлбөр нь үндэсний   хэмжээнд болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Байгууллагад:

- Сургалтын байгууллагын нэр хүнд

- Байгууллагын тасралтгүй хөгжил

- Чанарын соёлыг төлөвшүүлэх

Суралцагчид:

- Чанартай боловсрол

- Төрөөс олгож буй тэтгэлэг, буцалтгүй тусламж, ээл

- Гадаад улсын ижил хөтөлбөрт шилжих, ахисан түвшинд суралцах

- Төгсөгчийн боловсролын зэрэг, мэргэжлийг гадаад улсад хүлээн зөвшөөрөх

БМИҮЗ-Д МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургуулийн нэр

Хөтөлбөрийн нэр

Индекс

МИ-ийн давтамж

Магадлан итгэмжлэлийн дуусах хугацаа

1

Багшийн сургууль

Багш, бага ангийн боловсрол
/Бага ангийн багш/

D011301

2

2023.06.20

2

Багш, урлагийн боловсрол
/Дуу хөгжмийн багш/

D011404

1

2025.06.04

3

Математик, Байгалийн ухааны сургууль

Багш, математикийн боловсрол
/Математикийн багш/

D011401

2

2023.09.30

4

Багш, математикийн боловсрол /Мэдээлэл зүйн багш/

D011401

2

2023.09.30

5

Багш, байгалийн ухааны
/Химийн багш/

D011402

2

2024.09.30

6

Багш, байгалийн ухааны
/Физикийн багш/

D011402

2

2024.09.30

7

Багш, байгалийн ухааны
 /Биологийн багш/

D011402

1

2024.09.30

8

Багш, байгалийн ухааны
/Газарзүйн багш/

D011402

1

2024.09.30

9

Нийгэм, Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Багш, монгол хэл- уран зохиолын боловсрол /Монгол хэл, уран зохиолын багш/

D011407

2

2025.06.04

10

Багш, гадаад хэлний боловсрол
/Орос хэлний багш/

D011409

1

2025.06.16

11

Багш, гадаад хэлний боловсрол
/Хятад хэлний багш/

D011409

1

2025.06.16

12

Багш, гадаад хэлний боловсрол
/Япон хэлний багш/

D011409

1

2025.06.16

13

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Солонгос хэлний багш/

D011409

1

2025.06.16

14

Багш, Нийгмийн ухааны боловсрол /Түүхийн багш/

D011403

1

2026.04.15

15

Багш, Нийгмийн ухааны боловсрол /Нийгмийн ухааны багш/

D011403

1

2026.04.15

16

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Герман хэлний багш/

D011409

1

2028.12.22

17

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи хэл/

D011409

1

2028.12.22

18

Сэтгүүл зүй

D032101

2

2025.06.04

19

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол
 /Цэцэрлэгийн багш/

D011201

3

2025.06.04

20

Биеийн тамирын сургууль

Багш, биеийн тамирын боловсрол
/Биеийн тамирын багш/

D011410 

1

2025.06.16

21

Боловсрол судлалын сургууль

Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол

D011406

1

2025.06.16

22

Багш, насан туршийн боловсрол

D011405

1

2025.06.16

23

Сэтгэл судлал

D031301

1

2025.06.16

24

Нийгмийн ажил

D092301

2

2025.06.16

25

Боловсрол судлал

D011101

1

2026.04.15

26

Дүрслэх, Урлаг технологийн сургууль

График дизайн

D021202

1

2025.06.16

27

Хувцас дизайн

D021201

1

2022.04.15

28

Багш, Урлагийн боловсрол 
/Дүрслэх урлагийн багш/

D011404

1

2026.04.15

29

Багш, Урлагийн боловсрол 
/Зураг, зүй дизайны багш/

D011404

1

2026.04.15

30

Багш, Урлагийн боловсрол 
/Дизайн технологийн багш/

D011404

1

2026.04.15